📸 بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی از نقاط مختلف شهر و بررسی مشکلات بافت فرسوده شهری

📸 بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی از نقاط مختلف شهر و بررسی مشکلات بافت فرسوده شهری

  • بازدید از بافت فرسوده شهر
  • بازدید شهردار از بافت فرسوده شهری