📸 دیدار صمیمانه مهندس جوادی ، شهردار باغشاد با امام جمعه ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زاینده رود در محل شهرداری باغشاد