دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس جوادی شهردار باغشاد با ریاست مرکز خدمات جامع سلامت شهر و رابطین سلامت مرکز بهداشت پیرامون مرتفع نمودن مشکلات بهداشتی شهر