📸 جلسه ستاد مدیریت بحران شهر باغشاد با حضور دبیر ستاد بحران شهرستان لنجان در خصوص بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه گزارش