جلسه شورای شهر باغشاد با دکتر وحدتی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان

جلسه شورای شهر باغشاد با دکتر وحدتی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان در خصوص راه اندازی و چگونگی افتتاح درمانگاه جدید شهر باغشاد