💠 شهردار باغشاد استعفا کرد

شورای اسلامی شهر باغشاد با استعفای مهندس جوادی شهردار این شهر موافقت کرد.
در این جلسه ، شورای اسلامی شهر باغشاد ضمن تقدیر از زحمات 8 ماهه ی مهندس جوادی ، آقای محمد صدیقی را به عنوان سرپرست شهرداری باغشاد منصوب نمود.