حضور مهندس دادخواه معاون اداره راهداری استان جهت بازدید و بررسی مسیرهای ورودی و خروجی

📸 دعوت و پیگیری از مهندس دادخواه معاون اداره راهداری استان جهت بازدید و بررسی فرآیند تکمیل مسیرهای ورودی و خروجی باغشاد باحضور دکتر بکتاشیان شهردار و آقایان مهندس صباغی و قربانی اعضای شورای شهر