نشست ميثم بکتاشیان شهردار باغشاد با رئیس منابع طبیعی استان اصفهان

 

جلسه دکتر بکتاشیان شهردار باغشاد و مهندس صباغی با رئیس منابع طبیعی استان اصفهان به همراه فرماندار و شهرداران شهرستان لنجان درباره مسایل اراضی منابع طبیعی شهرها