بازدید شهردار باغشاد به همراه شورای محترم اسلامی شهر باغشاد از ورودی شهر

 بازدید دکتر بکتاشیان شهردار باغشاد به همراه شورای محترم اسلامی شهر باغشاد از ورودی شهر