نشست شهردار و شورای اسلامی شهر با مهندس دادخواه معاون اداره راهداری استان اصفهان در خصوص اجرای طرح ورودی های شهر باغشاد

نشست شهردار و شورای اسلامی شهر با مهندس دادخواه معاون اداره راهداری استان اصفهان در خصوص اجرای طرح ورودی های شهر باغشاد