بازدید شهردار به همراه مشاوران سازمان خدمات طراحی از نقاط بالقوه گردشگری شهر جهت جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی