حضور شهردار باغشاد در دفتر هفته نامه زرین مهر و تقدیر از کارکنان آن مجموعه به مناسبت روز خبرنگار

حضور شهردار باغشاد در دفتر هفته نامه زرین مهر و تقدیر از کارکنان آن مجموعه به مناسبت روز خبرنگار

🔺شهردار باغشاد:اطلاع رسانی رکن چهارم دموکراسی است و در نظام مردم سالاری دینی خبرنگاری جایگاهی ارزنده و خطیر دارد.