عملیات جابه جایی خط لوله انتقال آب جهت اجرای پروژه احداث ورودی باغشاد-زاینده رود

جابه جایی خط لوله انتقال آب  جهت اجرای پروژه احداث ورودی باغشاد-زاینده رود و آماده سازی جاده دسترسی آرامستان شرقی شهر باغشاد