انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر باغشاد انجام شد

انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر باغشاد در سال 97 انجام شد

براساس آرای شورای محترم اسلامی شهر باغشاد ، سمت هیات رئیسه شورای این شهر به شرح ذیل تعیین گردید:

دکتر محمد رحیمی – رئیس شورا

مهندس پیمان صادقی – نایب رئیس شورا

آقای رسول بابایی – منشی

آقای بهزاد قربانی – خزانه دار

مهندس مجید صباغی – عضو