نشست دکتر بکتاشیان شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر باغشاد با فرماندار شهرستان لنجان در خصوص پیگیری مسائل و مشکلات شهر در محل شهرداری باغشاد