بازدید فرماندار لنجان ، شهردار باغشاد و مهندس ساسانی معاون شرکت آب منطقه ای استان اصفهان از حرائم رودخانه زاینده رود در شهر باغشاد