🔺 آغاز سال تحصیلی 97-98 در شهر باغشاد 🔺 شهردار باغشاد در آیین بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید : “آرزوهای خود را برای شهر باغشاد بنویسید یا نقاشی کنید”