برگزاری جلسه ستاد اربعین شهر باغشاد با حضور امام جمعه محترم،مسئولین شهرستان ، مدیریت شهری باغشاد و هیئات مذهبی