جلسه مشترک فرماندار،مدیرکل ومعاونین اداره راه وشهرسازی استان اصفهان، با شهرداران باغشاد ، زاینده رود ، سده لنجان درخصوص بررسی مشکلات مرتبط در حوزه شهرسازی و راه