اجرای مانور آموزشی اطفای حریق در مدارس سطح شهر باغشاد در روز آتش نشانی و ایمنی