اطلاعیه مدیریت پسماند شهرداری باغشاد:برنامه زمانبندی جمع آوری زباله های سطح شهر

 

 

‼️اطلاعیه‼️

🔴 همشهریان عزیز وگرانقدر از تاریخ 19/08/97 تمامی زباله ها وپسماندهای منازل ساعت 19(7شب) طبق جدول زمانبندی ذیل جمع آوری می گردد.

✅روزهای شنبه ،دوشنبه وچهارشنبه محله نوگوران

✅ روزهای یکشنبه ،سه شنبه و پنج شنبه محله مدیسه

❌ با توجه به برنامه اعلام شده ، در صورت گذاشتن زباله در زمانی غیر از وقت تعیین شده شهرداری وفق مقررات ماده 16 قانون مدیریت پسماند با افراد خاطی برخود خواهد نمود .

‼️ ماده 16قانون مدیریت پسماند :

🔴 نگهداری ،مخلوط کردن ،جمع آوری ،حمل ونقل ،خرید وفروش ،دفع ،صدور وتخلیه پسماندها در محیط طبق مقررات این قانون وآئین نامه اجرایی آن خواهد بود .درغیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول ، پسماندهای عادی از پانصد هزار(500/000) ریال تا یکصد میلیون (100/000/000) ریال وبرای سایر پسماندها از دو میلیون (2/000/000) ریال تا یکصد میلیون(100/000/000) ریال ودر صورت تکرار ،هربار دوبرابر مجازات قبلی در این ماده محکوم میشوند❗️