جلسه هیئت مدیره شرکت بازیافت لنجان با حضور شهرداران شهرستان در دفتر شهردار زرین شهر