بازدید جانشین فرمانده عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از ایستگاه آتش نشانی شهرداری باغشاد