جلسه شهردار محترم در خصوص ارتقا سطح کمی و کیفی واحد آتش نشانی باغشاد با جانشین فرمانده عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان