کسب مقام نخست مسابقات استانی انتخابی کشوری در رشته کیک بوکسینگ توسط اسماعیل قربانی

کسب مقام نخست مسابقات استانی انتخابی کشوری در رشته کیک بوکسینگ توسط اسماعیل قربانی.
با آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان