همایش شهرداران استان اصفهان کارگاه آموزشی سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی

همایش شهرداران استان اصفهان کارگاه آموزشی سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی با سخنرانی دکتر ندیم