نشست مشترک شهردار و اعضای شورای شهر باغشاد با فرماندار ،مدیران و روسای ادارات و سازمان های شهرستان لنجان

📸 نشست مشترک شهردار و اعضای شورای شهر باغشاد با فرماندار ،مدیران و روسای ادارات و سازمان های شهرستان لنجان در خصوص بررسی و پیگیری مشکلات شهر باغشاد و رفع موانع و مسائل موجود و پیش رو

بازدید فرماندار ،مدیران و روسای ادارات و سازمان های شهرستان لنجان همراه با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از ورودی و خروجی شهر باغشاد ، منتهی علیه غرب مدیسه و بررسی و پیگیری موانع موجود و پیش رو

بازدید فرماندار ،مدیران و روسای ادارات و سازمان های شهرستان لنجان همراه با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر باغشاد از بلوار ورودی شهر باغشاد در محله نوگوران