بازدید حضوری شهردار از مناطق مختلف سطح شهر در حین بارندگی سنگین روز گذشته