حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در مراسم سمنوپزان منزل شهید گرانقدر ملک محمدنجفی