برگزاری جلسه هماهنگی شهردار و شورای اسلامی شهر باغشاد با مسئولین انتظامی شهرستان لنجان درخصوص بررسی مسائل انتظامی و ترافیکی