آغاز پروژه تکمیل خروجی شهر باغشاد-محله مدیسه به سمت کله مسیح با همکاری اداره کل راهداری ، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری های باغشاد و زاینده رود