حضور شهردار باغشاد در آئین معارفه جانباز سرافراز آقای خدامراد صالحی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان لنجان