حضور رئيس آموزش و پرورش شهرستان لنجان در شهرداري باغشاد و تبريك روز شهردار به دكتر بكتاشيان