هفت سين نوروزي در ورودي و آذين بندي و نصب المان هاي مكعبي تبريك سال نو در معابر اصلي شهر باغشاد