رفع انسداد معابر شهر به دليل ريزش ديوارهاي ساختمانهاي فرسوده توسط عوامل اجرايي ستاد مديريت بحران شهرداري باغشاد