🌸 شعبان شد و پيك عشق از راه آمد 🌸 عطر نفس بقية الله آمد 🌸 با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسين 🌸 يك ماه و سه خورشيد در اين ماه آمد