شهردار باغشاد خبر داد : جریان باز آفرینی شهری باغشاد آغاز گردید

#شهر_ما

💠در مسیر توسعه پایدار شهر و در گام هشتم، جریان باز آفرینی شهری شهر باغشاد آغاز گردید.

#شهردار_باغشاد
#شورای_اسلامی_شهر_باغشاد
#روابط_عمومی_شهرداری_باغشاد