🍀 تست موفقیت آمیز سیستم آبیاری مکانیزه مجموعه فرهنگی زیارتی شهدای گمنام شهر

🍀 تست موفقیت آمیز سیستم آبیاری مکانیزه مجموعه فرهنگی زیارتی شهدای گمنام شهر

@Baghshad