نصب تابلو سردار شهید ابراهیم خلیلی در ورودی شهر باغشاد

نصب تابلو سردار شهید ابراهیم خلیلی در ورودی شهر باغشاد