آغاز کاشت گلهای فصلی در سطح شهر

آغاز کاشت گلهای فصلی توسط واحد خدمات شهری