برگزاری جلسه هماهنگی مراسم 13 آبان شهر باغشاد

برگزاری جلسه هماهنگی مراسم 13 آبان شهر باغشاد