برگزاری مانور آموزشی زلزله و اطفاء حریق در دبستان بشارت توسط شهرداری باغشاد

برگزاری مانور آموزشی زلزله و اطفاء حریق در دبستان بشارت توسط شهرداری باغشاد