بازدید سرپرست شهرداری باغشاد از روند ساخت مرکز جامع خدمات سلامت شهر

بازدید سرپرست شهرداری باغشاد از روند ساخت مرکز جامع خدمات سلامت شهر