📸 بازدید شهردار باغشاد از نقاط مختلف سطح شهر و برخی از پروژه های عمرانی