شورای اسلامی شهر

اعضای محترم شورای اسلامی شهر باغشاد در دوره پنجم

اسامی اعضای محترم شورای اسلامی شهر باغشاد به ترتیب از راست به چپ:
1.رسول بابایی  2.پیمان صادقی  3.محمد رحیمی  4.بهزاد قربانی  5.مجید صباغی