معرفی اعضا

            اعضای محترم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر باغشاد

        مجید صباغی                                                        محمد رحیمی

                                      

 

 

بهزاد قربانی