معرفی اعضا

            اعضای محترم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر باغشاد

 

دکتر محمد رحیمی – رئیس شورا

 

مهندس پیمان صادقی – نایب رئیس شورا

 

آقای رسول بابایی – منشی

 

آقای بهزاد قربانی – خزانه دار

 

مهندس مجید صباغی – عضو