پروژه های عمرانی

نصب تابلو سردار شهید ابراهیم خلیلی در ورودی شهر باغشاد

نصب تابلو سردار شهید ابراهیم خلیلی در ورودی شهر باغشاد  [...]

بازدید شهردار باغشاد از پروژهای در حال احداث

   بازدید شهردار باغشاد از پروژهای در حال احداث [...]