نقشه و GPS

آدرس (1) شهر باغشاد : استان اصفهان – شهرستان لنجان – کیلومتر 15 جاده زرین شهر شهرکرد

آدرس (2) شهر باغشاد : جاده اصفهان به شهرکرد- بعد از زرین شهر – کیلومتر 15 جاده زرین شهر به شهرکرد