شعار شهر باغشاد

شهروندان گرامی شهر باغشاد می توانند با ارسال شعار پیشنهادی خود به واحد روابط عمومی شهرداری باغشاد در مسابقه انتخاب شعار شهر شرکت نمایند.52353385