برچسباطلاعیه مدیریت پسماند شهرداری باغشاد:برنامه زمانبندی جمع آوری زباله های سطح شهر